ماژيک وايت برد کي تمام مي شود؟

بر خلاف خودکار جوهري معمولي که وقتي جوهر تمام شد بي مصرف مي شود و آن را بايد دور ريخت. اما در ماژيک وايت برد اين موضوع بستگي به نسبت جوهر و حلال موجود در آن است

بر خلاف خودکار جوهري معمولي که وقتي جوهر تمام شد بي مصرف مي شود و آن را بايد دور ريخت. اما در ماژيک وايت برد اين موضوع بستگي به نسبت جوهر و حلال موجود در آن است يعني اگر جوهر در ماژيک باشد و حلال ماژيک تمام شده باشد ماژيک مثل روز اولش کار مي کند ولي وقتي بروي سطح برد وايت برد نوشته ميشود در هنگام پاک کردن جوهر به علت نبود حلال بر سطح وايت برد پخش شده و کمک به کل سطح وايت برد پخش مي شود. اين موضوع باعث کدر شدن سطح و در مدت طولاني باعث سخت پاک شدن ماژيک هاي وايت برد مي شود.

به همين دليل ما توصيه مي کنيم وقتي ماژيک وايت برد به اين صورت در آمد سريعا آن را دور ريخته . نگذاريد افراد ديگر از آن استفاده کنند و باعث بيشتر شدن مشکلات پاک شدن سطح وايت برد و کدري بيشتر مي شود.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI