وایت برد و گرین بردهاي ریلی

وایت برد و گرین بردهاي ریلی بسیار مناسب براي کاربرانی م یباشد که فضاي بیشتري براي نوشتن احتیاج دارند و همچنین جاي کافی براي این منظور را دارا نیستند.

وایت برد و گرین بردهاي ریلی بسیار مناسب براي کاربرانی م یباشد که فضاي بیشتري براي نوشتن احتیاج دارند و همچنین جاي کافی براي این منظور را دارا نیستند. وایت برد ریلی می تواند فضاي 4 و 6 متر و حتی بیشتر را به کاربر دهد و همچنین می تواند ترکیبی از وایت برد و گرین برد را همزمان در اختیار کاربر قرار دهد.

Copyright © 2015 - www.bahiraei-white-board.ir. All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI